Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Upphäv, gör en ny eller revidera detaljplanen för Abbekås Fiskeläge, den så kallade Bevarandeplanen.

Beskrivning

Mitt Medborgarförslag är att jag anser den så kallade bevarandeplanen, som är över 40 år gammal, är förlegad och lever inte upp till de boendes behov år 2024.

Den nuvarande Bevarandeplanens syfte är att bevara områdets karaktär - vilket detta förslag inte motsätter sig. Mot Fiskarevägen kan inte mycket förändring ske i form av byggnation, stora delar är redan byggt längs med denna väg. Det måste vara syftet med planen att bevara karaktären längs med denna väg och inte på de andra vägarna och områden inom detaljplansområdet.

Planen är föråldrad och innehåller stor mängd regler och villkor som inte efterlevs. När så är fallet, blir det godtyckligt hur olika fastighetsägare eller andra intressenter bemöts. Detta är allmänt olämpligt och strider dessutom mot den likabehandlingsprincipen som kommunen måste följa. Det öppnar också en möjlighet att hävda att hela planen har förlorat sin betydelse eftersom endast delar av den upprätthålls – vilket inte är möjligt i ett modernt rättssamhälle.

Här nedan anges några exempel på de felaktigheter och brister som planen innehåller.
Det står att vägarna inom området endast skall betjäna trafik till och från fastigheterna, vilket kommunen inte har säkerställt sedan detaljplanen antogs 1983, för 41 år sedan.

Det står vidare att samtliga huvudbyggnader har ett sadeltak mellan 30 och 45 graders vinkel, vilket inte stämmer.

I planen framgår det att det är av stor vikt att ny-, till- och ombyggnader utföres med tanke på att områdets allmänna karaktär ej får förvanskas. Vad menas med ”ej får förvanskas”? På Fiskarevägen har det byggts två mycket moderna hus som skiljer sig från det karaktäristiska ”fiskarhusen” som fanns vid planens antagande.

Det anges även att butik och allmän service tillgodoses i närheten av Kustvägen. Det var många år sedan detta försvann från området.

Bevarandeplanens märkliga och högst besynnerliga tillkomst framgår av sista punkten i detaljplanen.
”Samråd med Abbekås intresseföreing och enskilda markägare hölls första gången 1981-10-14. Då föreliggande förslag innehöll byggnadsrätter för tillkommande bebyggelse närmast sydost om Fredrika Wallis väg-Metta Jörgens väg med utvalda lägen, där byggnader ej menligt skulle skymma utsikten mot havet från bebyggelsen nordväst därom. Mot detta förslag opponerade sig vissa markägare. Med anledning därav begärde kommunen från berörda markägare synpunkter på nämnda föreslagna byggrätter. Denna handläggning resulterade i ändring av planen och nytt markägarområde 1982-02-24. Därvid förekom i huvudsak inga protester, sedan byggrätt för ny tillkommande bebyggelse slopats.”

Kommunstyrelsen skriver i sitt protokoll från 2024-04-10: ” Då Fiskarevägen i och med övertagandet av allmän platsmark år 200/2001 från Abbekås Vägförening fick kommunalt huvudmannaskap är förvaltningens bedömning att bevarandeplanens formulering om att Fiskarevägen enbart betjänar trafik till och från fastigheterna, inte längre är tillämplig.” Jag tolkar det som att Kommunstyrelsen inte tycker att planen för området är tillämplig längre och måste göras om eller tas bort.

Med andra ord framstår det som att bevarandeplanen tillkom bara för att det kom oskäliga klagomål från fastighetsägare ej boende inom det planerade planområdet. Jag vill att planen som kom till via Abbekås Intresseförening upphävs eller revideras. Jag vill ha möjlighet att kunna vidareutveckla min stora tomt, nästan ett tunnland stort, med byggnation av något slag.